Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Cutrale Coaching en de cliënten.

Toepassing algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Cutrale Coaching.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Tot stand komen overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtgever komt tot stand door middel van het online aanmelden via het contact formulier op de website van Cutrale Coaching of het benaderen van Roberto Cutrale van Cutrale Coaching via social media.

Nadat de consument de eerste betaling voor de periode Cutrale Coaching heeft voldaan is de overeenkomst geldig.

De consument heeft bij het online aanmelden het recht om aan Cutrale Coaching mee te delen dat hij/zij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn abonnement. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Indien een cliënt binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de overeenkomst, is Cutrale Coaching gerechtigd om het aantal dagen dat de consument gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Cutrale Coaching, kosten in rekening te brengen.

Cutrale Coaching verwerkt persoonsgegevens van de consument binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeld in de privacyverklaring.

Abonnement

De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt minimaal drie maanden. Vanaf de 4e maand is het contract maandelijks opzegbaar, waarbij er een opzegtermijn van een kalendermaand wordt in acht wordt genomen.

De ingangsdatum wordt bepaald bij het aanmelden. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Cutrale Coaching de aanmelding heeft ontvangen.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De consument is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.

Bij een niet-tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de consument een betalingsherinnering gestuurd. De consument krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de consument na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de consument.

Cutrale Coaching is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de consument te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Diensten en verplichtingen partijen

Cutrale Coaching levert persoonlijke coaching op maat op het gebied van voeding, sport en leefstijl.

Cutrale Coaching zal zich inspannen om de coaching op een professionele en deskundige manier uit te voeren.

Cutrale Coaching is bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst uit te besteden aan derden.

De door Cutrale Coaching te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.

Doordat de diensten van Cutrale Coaching online geleverd worden, kan Cutrale Coaching niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

Cutrale Coaching zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de consument ontvangen wordt.

De consument is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

De consument verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de consument zal worden aangepast.

De consument mag derden geen informatie van Cutrale Coaching verschaffen via haar eigen registratie. Bij overtreding is de consument volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

De consument dient Cutrale Coaching tijdig en volledig te informeren over de relevante feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst.

Risico en aansprakelijkheid

Cutrale Coaching is niet aansprakelijk voor schade van de consument die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

Cutrale Coaching is niet aansprakelijk voor schade van de consument die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Cutrale Coaching geleverde diensten.

Cutrale Coaching is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de consument zijn aangeleverd.

Cutrale Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Cutrale Coaching.

Cutrale Coaching is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Cutrale Coaching geleverde diensten.

Intellectuele eigendom

Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door de consument erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud het producteigendom zijn van Cutrale Coaching en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Het is de consument uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Cutrale Coaching te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Cutrale Coaching

×